ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, a vásárlásra, illetve a szállításra vonatkozó információkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A webáruházunkban történő megrendelés, és annak teljesítése, távollévők között, elektronikus úton megkötött, termék adásvételére irányuló fogyasztói szerződésnek minősül. A megrendelés, mint szerződés, nem kerül iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A megrendelés gomb megnyomásával Ön véglegesíti rendelését, mely teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után,  és egyben  elfogadja Általános Szerződési Feltételeinket, és adatkezelési elveinket.

A szerződés nyelve magyar, a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

A szerződés tárgya a webáruházban feltüntetett valamennyi megvásárolható árucikk.

A webáruházban szereplő árak forintban értendőek, valamint bruttó árak, azaz tartalmazzák a törvényben előírt 27% Áfát, nem tartalmazzák viszont a szállítási díját! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles elfogadni a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást.

Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit és árát az árucikkhez tartozó ismertető tartalmazza. A termékoldalakon található leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.  Az oldalainkon található képek többsége a gyártóktól, forgalmazóktól származik és nem minden esetben tökéletesen azonos a forgalomba került termék képével. A képek mintának tekintendők, de törekszünk rá, hogy azok lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. A termékleírások, fotók, színek esetleges pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni, valamint fenntartjuk a hibák, elírások vagy elhagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát. Az oldalon található minden szöveg, leírás és képfájl a RIANNO Bt szellemi tulajdona, azt részben vagy egészben idézni, átmásolni csak cégünk külön engedélyével, ill. a forrás megjelölésével lehetséges/

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az alkalmazott operációs rendszer,  és  böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.  Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelő böngészők:  Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás során következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztókra, a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak!

A megrendelés leadását követően, lehetősége van a vásárlástól elállni 24 órán belül, de legfeljebb a termék (-ek) kiszállításra történő átadásáig, vagyis a csomagszám e-mailben történő elküldéséig. Ezt az igényét jelezheti felénk  a medencewebaruhaz@gmail.com címre küldött e-mailben. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

A már kiszállításra került megrendeléseket nem tudjuk törölni, azt a Vevő köteles átvenni! A csomag át nem vétele a hatályos jogszabályok szerint nem minősül elállásnak, így a csomag szállítási- és visszaszállítási díja megrendelőt terhelik, azok kiszámlázásra kerülnek, és a Vevő azt köteles megfizetni!

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben a termék átvételét követően kíván elállni a vásárlástól, azt a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet értelmében, indoklás nélkül megteheti az áru átvételét követő 14 napon belül. (Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék). A fogyasztó az 1. számú mellékletben szereplő nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja e jogát.
Az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó, de a megrendelt terméket akkor is köteles átvenni.

Az elállás jogán visszaküldött terméket kizárólag sértetlen állapot esetén, a mellékelt tartozékok, dokumentumok csatolása mellett áll módunkban elfogadni. Méretre vágott, sérült, szennyezett, vízzel érintkezett, hiányosan, tartozékok nélkül visszaküldött terméket, valamint utánvétes csomagot nem tudunk átvenni!

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kipróbálást meghaladó használat miatt bekövetkező értékcsökkenést, a Vásárló köteles megtéríteni! Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után (már a vevőnél) megsérült, meghibásodott, elszennyeződött, vízzel érintkezett termékekre! A vitás esetek elkerülése érdekében, a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról fénykép, ill. videó felvétel készül!

A megadott határidőn belül közölt elállás esetén a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 nap határidő letelte előtt elküldi a terméket. Az áru visszaszolgáltatását követően a kifizetett valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is - kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott -, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszafizetésre, ill. utalásra kerül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül.

A visszaküldés során felmerülő költségek a fogyasztót terhelik.

Fogyasztó az elállási szándékát az Elállási nyilatkozatminta (1. melléklet ld. lent) kitöltésével, ill. annak megfelelő tartalommal, írásban jelezheti felénk e-mailben vagy ajánlott levélben postai úton.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható mint pl.:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő;
- olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, anyaggal.
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja  a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ 

 

Fogyasztói tájékoztató a kellék-, termékszavatosságról és jótállásról

Termékeinket a gyártók és a forgalmazók által biztosított, a hatályos Fogyasztóvédelmi Törvényben, a Polgári Törvénykönyvben, a 45/2014.(II.26), valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben előírtakkal összhangban lévő szavatossági és jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. A fogyasztók részére Webáruházunk azon termékekre, melyekre jogszabály szerint nem vonatkozik kötelező jótállás, - a forgalmazó a csővázas és felfújható peremű medencékre, felfújható masszázsmedencékre, belső fóliákra 6 hónap, elektromos készülékekre 1 év jótállást vállal.

2021. január 1-jét követően értékesített azon termékekre melyekre kötelező jótállás vonatkozik, a törvény által meghatározott, 
10 000 Ft – 100 000 Ft között, 1 év
100 001 Ft – 250 000 Ft között, 2 év
250 000 Ft felett, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.

 A medencék és a medence kellékek nem sorolhatók a tartós fogyasztási cikkek közé, így ezen termékekre összeghatártól függetlenül nem vonatkozik kötelező jótállás! 

Hibás teljesítés esetén, amennyiben a termék meghibásodik, minősége nem megfelelő, úgy a fogyasztó szavatossági, ill. jótállási szabályok alapján, az alábbiaknak megfelelően érvényesítheti igényét. 

Hibás teljesítés

A kötelezett (forgalmazó, szolgáltató) hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog (ingóság) a fogyasztói szerződés teljesítése időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek, tulajdonságoknak.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítési vélelem

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül, ill. a jótállás időtartama alatt, a fogyasztó által felismert hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Nem érvényesíthető szavatossági és jótállási igény a termék nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen szereléséből, kezeléséből, tárolásából eredő hibák esetén. Rendeltetés ellenes használatnak minősül pl. a termék specifikációjában megadott paramétereket meghaladó mechanikai és/vagy elektromos terhelés. Megszűnik a termékre vállalt szavatosság és jótállás, ha a meghibásodás nem megfelelő üzemeltetés, illetéktelen beavatkozás, mechanikus sérülés vagy elemi kár (vihar, árvíz, villámcsapás, tűz, robbanás, túlfeszültség, túláram) miatt következik be.

A szavatosság és jótállás a hibás termék által okozott másodlagos károkra nem terjed ki.

Fogyasztónak csak olyan természetes személy minősül, aki – szakmai, üzleti tevékenységén, vagy foglalkozásán kívül eső célból jár el.

 1. Kellékszavatosság

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Mentesül a szavatossági kötelezettségei alól a Webáruház, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett

A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb – fogyasztónak nem minősülő – Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A szerződés teljesítésétől számított elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét.
 • vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől - jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta.
Fogyasztónak a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének, - ha a termék árának megfizetéséről kiállított számlával igazolja a vásárlás tényét, - a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, de bizonyítási kötelezettség terheli a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Polgári törvénykönyv a fogyasztónak nem minősülő felhasználó részére egy év kellékszavatossági időt határoz meg, mely idő alatt felismert hiba esetén bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt (pl.szakértői véleménnyel). Kellékszavatossági igény, a termék árának megfizetéséről kiállított számlával kezdeményezhető.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

    2.Termékszavatosság

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén, termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy,- ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a kicserélését kérheti. a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója).

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti (e határidő elteltével e jogosultságát elveszti), és kizárólag az ingó dolog gyártójával (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója) szemben gyakorolhatja, ha a termék árának megfizetéséről kiállított számlával igazolja a vásárlásának tényét. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kijavított-kicserélt termékre, ill. részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető!

       3.Jótállás

Webáruház üzemeltetője az általa forgalmazott egyes termékekre a 45/2014(II.26), valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben, ill. a fentiekben meghatározott módon és feltételekkel, jótállást vállal, és a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre különböző idejű jótállási kötelezettség terjed ki.

Ha a termék a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Amennyiben nem bizonyítható – független szakértői véleménnyel sem -, akkor köteles a terméket elsősorban javítani, ill. javíttatni, ha nem javítható, akkor kicserélni, és ha szolgáltató ezekre nem képes, akkor a Fogyasztó jogosult árleszállítást kérni, vagy a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni, vagy – végső soron – elállni a szerződéstől.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A fogyasztó jótállási jogát a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, ennek hiányában a vásárlást (szerződéskötést) igazoló dokumentummal érvényesítheti.

A 2020. december 31. napjáig megkötött fogyasztói szerződések esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelező jótállás alá tartozó termékek tekintetében a jótállást, a 2020. december 31-ig érvényben lévő – 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet   szabályozza.

A 2021. január 01. napjától megkötött fogyasztói szerződések esetén, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelező jótállás alá tartozó termékek tekintetében a jótállást, a 2021. január 1-től érvényben lévő – 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik a vásárlót

Szavatossági vagy jótállási igényét, melyet a termékhez csatolt számlával kezdeményezhet, kérjük, írásban jelezze felénk e-mailben. A bejelentett vásárlói kifogásról készült jegyzőkönyv másolatát a törvényben meghatározott tartalommal, webáruház üzemeltetője elektronikus úton juttatja el Vásárló részére. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – 3 munkanapon belül értesti a fogyasztót.

A jegyzőkönyvben rögzítendő adatok, ld. 2. sz. melléklet.

A hibás terméket, minden esetben a vásárlásról kiállított számla csatolásával, sima küldeményként küldjék vissza a jegyzőkönyvben megadott postacímre. Utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni!

Bestway magyarországi hivatalos szervizközpont, bestway ügyintézés http://bestway.info.hu/

Garanciális szervizigény, az oldalról letölthető szavatossági jegy kitöltésével és a vásárlásról kiállított számlával, kizárólag elektronikus úton igényelhető: bestway.pw@gmail.com

Intex magyarországi hivatalos szervizközpont: http://www.intexcorp.hu/vev-szolgalat.html

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM. rendelet szerint nem minősül fogyasztóvédelmi panasznak

 

Adatvédelem, adatkezelés

A webáruházban az adatkezelést az üzemeltető végzi, adatait kizárólag a rendelés teljesítése és a rendelés feltételeinek bizonyítása érdekében tároljuk. A regisztráció során kizárólag olyan adatokat kérünk, melyek elengedhetetlenek a megrendelések teljesítéséhez (név, telefonszám, szállítási/számlázási cím). A leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a rendelés teljesítésekor a harmadik fél cégünkkel szállítóként (MPL, Sprinter futár) működik együtt. Ekkor azonban a szállító, a cégünk által átadott személyes adatokat, semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Személyes adatait a megrendelés teljesítése, ill. meghiúsulása után 30 naptárinapon belül töröljük rendszerünkből.

Adatait haladéktalanul módosítjuk, töröljük az erre irányuló, e-mail címünkre eljutatott írásbeli kérésére.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Vásárló által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. A cégünk által használt statisztikai eszköz a Google Analytics, mely adatkezelési irányelvei megismerhetőek: itt.

Megrendelése véglegesítésével Ön hozzájárul, hogy adatait, adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően a hatályos 2011. évi CXII. Törvénynek megfelelően kezeljük, ill. tároljuk.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22c) fordulhat.

 COOKIE-K (SÜTIK)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma,  stb. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Üzemeltető/szolgáltató elérhetőségei:

RIANNO BT
E-mail: medencewebaruhaz@gmail.com
Postacím: 2700 Cegléd Törteli út 15.
Kapcsolattartó: Bergendiné Zsuzsa

Panaszkezelés

Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot írásban, e-mailben vagy levélben, ha a fogyasztóvédelmi jogok és jogszabályok betartásával bármilyen problémája van, az alábbi szervezetekhez is fordulhat:

-  A fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel.  Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyükben, országos hatáskörrel.  A fogyasztóvédelmi panaszok benyújtása mellett a járási hivatal mindegyikében tanácsok is kérhetők, például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben (elérhetőségek: katt.ide )

-  Békéltető Testületek megyénként a megyei Kereskedelmi és Iparkamarák mellett (elérhetőségek: katt ide )*

-  Ha bármilyen gondja van a rendelt árucikkel vagy szolgáltatással, panaszát elektronikusan jelentheti be az Uniós békéltető honlapon, az online vitarendezési platformon is. Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.  (elérhetőség: katt. ide )  A honlap használatáról bővebb információ: itt.

- Személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

-  Bíróság.

*Békéltető testülethez intézett bejelentés esetén:  "A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a 2015. évi CXXXVII. törvénnyel módosított, hatályban lévő fogyasztóvédelmi törvény (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki."

Záradék

A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármikor aktualizálja, kiegészítse, egyéb módon módosítsa a jelen szerződési feltételeket és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket, feltételeket szabjon meg a felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan, a mindenkori hatályos törvények, rendeletek értelmében. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek. A felhasználó kötelezettsége, hogy megrendelés leadása előtt áttekintse a felhasználási feltételeinket.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételeket, a hatályos 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni.

A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, ill. az itt nem szabályozott kérdésekben az alábbi törvények rendelkezései az irányadók:

A jogszabályok hatályos szövege rákattintva elérhető:  

Kapcsolódó jogszabályok:

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2. § (2) bekezdése
 • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet
 • A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

A MedenceStore webáruházban alkalmazott fenti Általános Szerződési Feltételek hatálya 2014. június 14.-től, és kizárólag a hatálybalépését követően kötött szerződésekre vonatkozóan alkalmazandó.

A 2014.06.14.-e előtt kötött fogyasztói szerződések (megrendelések) esetére jelen vásárlói tájékoztatót és az ÁSZF-et tartalmában, a 17/1999. (II. 5.) Korm.rend., valamint a 213/2008. (VIII. 29.) Korm.rendelet   értelmében kell értelmezni.

 

Webáruházunkban, megrendelésének véglegesítésével elfogadja a RIANNO Bt. általános szerződési feltételeit, valamint adatkezelési elveit, és egyben szerződési nyilatkozatot tesz, melynek értelmében Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

Vásárlás menete

Amennyiben vásárolni szeretne webáruházunkban, megteheti:

- regisztráció nélkül, ebben az esetben véglegesítésnél kell megadnia adatait, ill.
- az első vásárlás előtt regisztrációval, melynek során meg kell adni a vásárláshoz, számlázáshoz és a szállításhoz szükséges adatokat.

Mindkét esetben a rendelés véglegesítése előtt el kell fogadnia a webáruházunkban alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket, az Adatvédelmi tájékoztatást, ill. nyilatkozni kell, hogy fizetési kötelezettsége keletkezett.

A regisztráció során kizárólag olyan adatokat kérünk, melyek elengedhetetlenek a megrendelések teljesítéséhez. Kérjük telefonszámát megadni a rendelés feldolgozása, és a szállítás során felmerülő kérdések gyorsabb megoldása érdekében.

A személyes adatok felhasználása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül kezelésre, azt harmadik félnek nem adjuk ki, ez alól kivétel a szállítást végző partner (bővebben ld.: Adatvédelmi tájékoztató).

Azt a regisztrációt, amely téves vagy nem valós adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. A hibás adatok megadásából történő téves teljesítésért, valamint, ha egyedi azonosítója és jelszava jogosulatlan harmadik személy birtokába kerül, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a webáruház üzemeltetője semmilyen formában nem vállal felelősséget!

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a webáruház technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

Regisztráció

Regisztrációhoz csak az angol (ékezet nélküli) abc kis és nagybetűi, valamint számok használhatók. A tovább gombra kattintva elfogadja ezen webáruház Általános Szerződési Feltételeit. Ezen az oldalon adhatja meg nevét, telefonszámát és címét is. A regisztráció befejezése után újabb címeket vehet fel, ha nem az itt megadott címre várja a rendelést vagy eltér a számlázási címe.

Az adatok megadása után véglegesítheti regisztrációját, melyről a megadott e-mail címére küldött  linkre kattintva regisztrációját aktiválni kell!

Amennyiben nem érkezik aktiváló e-mail a regisztrációról, az „elfelejtett jelszó” ablakra kattintva (jobb felső sarok) adja meg a regisztráció során használt e-mail címét. A megadott címre rendszerünk rövidesen e-mailt küld az aktiváláshoz szükséges linkkel.

Ezután választott felhasználó nevével, ill. jelszavával bármikor beléphet webáruházunkba, vásárolhat, ellenőrizheti rendelése státuszát, áttekintheti előző rendeléseit, módosíthatja jelszavát, módosíthatja adatait, és további szállítási/számlázási címeket is megadhat.

Elfelejtett jelszó esetén kattintson az „elfelejtett jelszó” ablakra (jobb felső sarok), és adja meg a regisztráció során használt e-mail címet. A megadott címre rendszerünk rövidesen e-mailt küld felhasználónevével és új jelszavával, melyet belépést követően megváltoztathat.

 Kérjük fokozottan ügyeljen az e-mail címe pontosságára! 

Vásárlás

A termékeket kategóriákba rendezve a bal oldalon találja. A kívánt kategóriát kiválasztva szűkíthet rá a keresett termékek csoportjára vagy használhatja a gyorskeresőt, amely a jobb felső sarokban található. A keresőben a  termék nevében, leírásában kereshet. A termékek jellemzői a részletes leírásból tudhatók meg. A jobboldali felsorolásban gyártók szerint is kereshet.

Rendelést kizárólag webáruházunkon keresztül fogadunk el!

A webáruház kosaras rendszerben működik, termékeket a "kosárba" gomb segítségével tudja összeválogatni. A kosár pillanatnyi állapotát a bal oldali sávban nyomonkövetheti. A részletes kosár tartalom a "kosár tartalma" gombra kattintva érhető el, itt lehetősége van a nyilak segítségével módosítani a kosárba helyezett termékek darabszámát vagy az „X” gombra kattintva törölheti is azt.

A "kasszához" gombbal rendelését áttekintheti, majd tovább lépve kiválaszthatja a szállítási/fizetési módot, vagy a "vásárolok még" lehetőséget választva, további termékek helyezhetők a kosárba.

FIGYELEM! Utánvéttel történő fizetés házhoz vag postapontra szállítással opció választása esetén, a minimálisan leadható rendelés értéke 4000.-Ft.  4000.-Ft alatt  rendelését nem fogja tudja lezárni és véglegesíteni!

Fizetési lehetőségek

40.000 Ftfeletti megrendeléseket, előre utalással történő kiegyenlítés után teljesítünk!

1. ELŐRE UTALÁS: a kiegyenlítés történhet bankszámlára átutalással vagy közvetlen befizetéssel a számlára.  A számlaszámot és a pontos fizetendő végösszeget (rendelt termékek értéke,  vásárlásra adott kedvezmények jóváírása, plusz a szállítási költség) a rendelés feldolgozása után küldött „rendelés összesítő” e-mailben közöljük. A csomag az összeg beérkezését követően kerül kiszállításra.

Rendelését töröljük, ha a megrendelés ellenértéke 3 munkanapon belül nem érkezik meg. Erről a megrendelőnek e-mailt küldünk.

2. UTÁNVÉTES FIZETÉS: a csomag átvételekor, a kézbesítőnek fizetendő, a rendelés feldolgozása után küldött „rendelés összesítő” e-mailben közölt végösszeg (rendelt termékek értéke,  vásárlásra adott kedvezmények jóváírása, plusz a szállítási költség). Az utánvétes fizetési mód választása esetén a szállítás költsége, utánvétkezelési díj felszámításával kerül megállapításra.

Szállítási/számlázási cím

Tovább lépve a következő oldalon kiválaszthatja a szállítási és számlázási címet. Lehetősége van új nevet/címet is hozzáadni adataihoz, az „Egyéb cím megadása” feliratra kattintva. Ezek az adatok felkerülnek adatlapjára, így a későbbiekben elérhetőek lesznek. Ha számlázási neve/címe nem egyezik meg a szállításhoz megadott nevével/címével akkor a „számlázi címem megegyezik a szállítási címmel” feliratú ablakban található négyzetből törölje a pipát, így a legördülő listából kiválaszthatja a megfelelő számlázási nevet/címet. Lehetősége van új nevet/címet is hozzáadni adataihoz, az „Egyéb cím megadása” feliratra kattintva. Ezek az adatok felkerülnek adatlapjára, így a későbbiekben elérhetőek lesznek.

Alap esetben, ha Ön nem ad meg más számlázási nevet/címet, akkor a számla a szállítási névre/címre kerül kiállításra.

Kérjük telefonszámot minden esetben megadni a rendelés feldolgozása, és a szállítás során felmerülő kérdések gyorsabb megoldása érdekében!

A megrendelő adatainak utólagos módosítását emailben üzenetben kezdeményezheti, amennyiben  rendelése még nem került feldolgozásra, ill. elküldésre.

RENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE

Webáruházunkban, a "megrendelés véglegesítése" gombra kattintva, és az elfogadja az alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket,  valamint adatkezelési elveinket és egyben szerződési nyilatkozatot tesz, melynek értelmében Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik!

Visszaigazolás

A megrendelés véglegesítésével, annak sikeres elküldéséről e-mail címére automatikusan kap egy rendszerüzenetet, melyben arról tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett, de a státusza még nem visszaigazolt. Az e-mail tájékoztató jellegű, mivel előfordulhat, hogy az adott termékből nincs raktáron vagy egyéb okok miatt nem tudjuk kiszállítani. Erre a rendszerüzenetre kéjük ne válaszoljon, mert az nem kerül kézbesítésre e-mail fiókunkba.

Kérjük, ellenőrizze a megrendelését, valamint a regisztráció során megadott adatok helyességét, kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására! Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Előfordul egyes szolgáltatóknál, hogy rendszerhiba miatt nem fogadnak levelet (freemail, citromail). A szerződés ez esetben is létrejön, hiszen a megrendelése az ügyfél adatokkal a rendszerünkben megjelenik. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

Tévesen megadott adatait e-mailben üzenetben lehetősége van módosítani, a csomag, kiszállításra történő átadásának időpontjáig.

A vásárolt termékről kiállított számlát és a kezelésre vonatkozó leírást a termékkel együtt, annak dobozában küldjük.

A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a RIANNO BT, mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

A megrendelés elküldését követően lehetősége van a vásárlástól elállni 24 órán belül, de legfeljebb a termék (-ek) kiszállításra történő átadásáig. Ezt az igényét jelezheti felénk  a medencewebaruhaz@gmail.com címre küldött e-mailben. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli. A már kiszállításra került megrendeléseket nem tudjuk törölni, azt a Vevő köteles átvenni!

A megrendeléseket a beérkezéstől számított 1-4 napon belül, feldolgozzuk, és a regisztráció során megadott e-mail címére küldünk egy „rendelés összesítő"-t, melyben tájékoztatjuk:

- az egyes termékoldalakon felkínált - termékek vásárlására vonatkozó kedvezmények érvényesítéséről,
- a szállítási díjról, mely függ a megrendelt termék/ek súlyától és méretétől, a csomagok számától
- a fizetendő/utalandó végösszegről,
- megadjuk az előreutaláshoz szükséges bankszámlaszámot,
- a szállítás várható időpontjáról.

Szállítási idő a megrendeléstől számított 2-15 munkanap. 

A kiszállítás ideje az alábbiaktól függ:

Raktáron – a termék készleten van, ill rövid időn belül beszállításra kerül.
Rendelésre – nem raktári termék, rendelés leadása után beszerezzük a forgalmazótól.
Előrendelés – azon termékre vonatkozik, melyek még nem érkeztek be a forgalmazóhoz.
Készlethiány –a termék elfogyott, nem elérhető a beszállítóknál sem.

Rendelése státuszát, belépést követően megtekintheti a jobb felső sarokban a "Rendelések" fül alatt.

A rendeléseket saját, illetve a partnercégeink, nagykerek raktárkészletétől függően tudjuk teljesíteni. A szállítási idő a 3-10 munkanap is lehet. Az egyes termékek szállítási ideje eltérhet. Amennyiben egy megrendelés különböző szállítási határidejű árucikkeket is tartalmaz, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó. Ebben az esetben kérheti a rendelkezésre álló termék (-ek), és a későbbi időpontban beérkező termék (-ek) különböző időpontban történő szállítását. Minden esetben értesítést küldünk a szállítás várható időpontjáról.

A Vevő köteles az általa elküldött megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállított termékeket átvenni. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újra küldést kizárólag a csomag ellenértékének, a visszaszállítási és az újbóli kiszállítási díj előre utalása után áll módunkban ismételten elindítani. Amennyiben a csomag átvétele a megrendelő részéről bármilyen okból meghiúsul, abban az esetben a szállítási, ill. visszaszállítási díj kiszámlázásra kerülnek a Megrendelő számlázási címére

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Az esetleges szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének meghiúsulása esetén a webáruház üzemeltetőjét kártérítési kötelezettség nem terheli.

Szállítási információk

Rendszerünk a szállítási díjat nem kalkulálja, így a rendelés visszaigazolásában feltüntetett szállítási díj " 0 " Ft -ként lesz feltüntetve. 

A szállítási díj a csomag súlya és mérete alapján utólag, a lenti táblázatok alapján, a rendelés összesítőben kerül felszámításra. Mivel nincs fix szállítási díj, ezért a rendelés leadásánál az összeg nincs feltüntetve, ami NEM azt jelenti, hogy 0.-Ft a szállítási díj!


A csomagokat a Magyar Posta szállítja házhoz vagy a megjelölt postapontra, ill. egyes termékek esetében a házhozszállítást a GLS, a Log Master vagy az Express One  futárcég végzi. 

A webáruházban megjelenített termékek kizárólag Magyarország területére, házhoz vagy egyes termékek esetében PostaPontra történő szállítással rendelhetőek meg.

PostaPontok listája megtekinthető:  Itt 

A megrendelés opcionálisan, előre egyeztetett időpontban személyesen is átvehető Cegléden, hétköznap 8 - 19 óra, hétvégén 8 - 12 óra között. Szándékát kérjük a rendelés véglegesítésénél a "vevő megjegyzés rovatban jelezni! 

Egyes termékekre a személyes átvétel lehetősége nem vonatkozik, pl. fémfalas medencék, egyes csővázas medencék, egyes jakuzzik, hőszivattyúk.

A helyszínen csak a megrendelt és visszaigazolt termékek vásárolhatók meg, fizetés készpénzben lehtséges, bankkártyát nem tudunk elfogadni!  Személyes átvétel esetén a szállítási díjat nem kell megfizetni.

Szállítási idők:

 • Ha a termék raktáron van, akkor 1-2 munkanap
 • a rendelésre hozatott termékek esetén a beszállítók szállítási idejét figyelembe véve 1-4, ill.  7-10 munkanap a kiszállítási ill. az átvétel időpontja.
 • előrendelt termékek esetén e-mail üzenetben tájékoztatjuk a termék beérkezés idejéről.

40.000 Ft feletti megrendeléseket, előre utalással történő kiegyenlítés után teljesítünk!

A rendelés feldolgozása után küldött „rendelés összesítő” e-mail tartalmazza a fizetendő végösszeget, (megrendelt áru ára, vásárlásra adott kedvezmények jóváírása, plusz a szállítási díj), a szállítás várható idejét és az előreutaláshoz szükséges bankszámlaszámot. Előre utalásnál a csomagot csak az összeg beérkezése után adjuk fel a megadott címre.

1. Előre utalással fizetett csomagszállítás: 

1.a.  HÁZHOZ vagy POSTAPONTRA SZÁLLÍTVA 

Súly Ft / cs Több csomag/cím*/Terjedelmes*
5 kg-ig 1 790 2 490
10 kg-ig 1 990 2 890
20 kg-ig 2 490 3 790
30 kg-ig 3 490 4 990
40 kg-ig 4 790 7 490
100 kg-ig _ 9 990

A Postán maradó csomagok súlyhatára 30 kg/db.

A PostaPont listából igény szerint csomagonként 20 kg/db súlyhatárig megjelölhető COOP üzlet, vagy  MOL kút címre történő szállítás is, a fenti  árak  +200.-Ft /csomag szállítási díjgel. 

*Terjedelmes a csomag, ha egyik oldala 75 cm-nél hosszabb, de max. 240 cm, három kiterjedésbeli mérete max. 300 cm.

*Több csomagban küldjük azokat a termékeket, melyeket súlya/térfogata/alakja/mérete miatt nem lehet összecsomagolni!

1.b.  Külön díjszabás vonatkozik a 40 kg feletti csővázas és egyéb medencekészletekre melyeket megbontva, több csomagban szállítunk, valamint a 2,4 m csomag hosszúságot meghaladó  termékekre súlyától függetlenül.  1 csomag súlya max. 40 kg lehet! Ha a csomag nem bontható, azt kizárólag raklapos küldeményként kezeljük! 

Kizárólag házhozszállítással, előreutalásos opcióval vehető igénybe!  

Össz súly Ft/szállítmány
 40 - 100 kg-ig  9 990.-Ft

 

1.c.  A merevfalú medencék, egyes csővázas medencék, a 100 kg feletti összsúlyú termékek, szállítmányok kiszállítását raklapos küldeményként kezeljük. 

A kiszállítás díja:  

össz súly Ft/szállítmány
100 - 150 kg 16 990 Ft
150 - 200 kg 18 990 Ft
200 - 300 kg 20 990 Ft
300 - 400 kg 22 990 Ft
400 kg felett 24 990 Ft


Kizárólag házhozszállítással, előreutalásos opcióval vehető igénybe!

2. Utánvételes csomagszállítás:

40.000 Ft feletti megrendeléseket, előre utalással történő kiegyenlítés után teljesítünk!

FIGYELEM! Utánvéttel történő fizetés házhoz vag postapontra szállítással opció választása esetén, a minimálisan leadható rendelés értéke 4000.-Ft. Ha a kosárba helyezett termékek értéke kevesebb mint 4000.-Ft, a rendelését nem tudja lezárni és véglegesíteni! 

Az utánvétes fizetési mód választása esetén a szállítás díja utánvét kezelési díj felszámításával kerül megállapításra!

HÁZHOZ vagy POSTAPONTRA SZÁLLÍTVA 40.000.-Ft összeghatárig:

Súly Ft / cs Több csomag/cím*/Terjedelmes*
5 kg-ig 2 190 2 890
10 kg-ig 2 390 3 290
20 kg-ig 2 890 4 190
30 kg-ig 3 890 5 390
40 kg-ig 5 290 7 990

A Postán maradó csomagok súlyhatára 30 kg/db.

A PostaPont listából igény szerint csomagonként 20 kg/db súlyhatárig megjelölhető COOP üzlet, vagy MOL kút címre történő szállítás, a fenti  árak  +200.-Ft /csomag szállítási díjgel. 

*Terjedelmes a csomag, ha egyik oldala 75 cm-nél hosszabb, de max. 240 cm, három kiterjedésbeli mérete max. 300 cm.

*Több csomagban küldjük azokat a termékeket, melyeket súlya/térfogata/alakja/mérete miatt nem lehet összecsomagolni!

 Szállításra vonatkozó további információk

A szállítás csomagonkéntt max. 40 kg lehet (kivéve raklapos szállítmány). Amennyiben a termék súlya meghaladja a 40 kg-ot,  a termék csomagolását megbontva, több csomagban szállítjuk!
Kérjük, vegye figyelembe, ha a megrendelt termék súly- és/vagy térfogatméretéből adódóan vagy több termék együttes rendelése esetén nem férnek el egy csomagban, a terméket külön csomagoljuk, a szállításra külön díjazás vonatkozik!

Amennyiben segítségre van szüksége a csomag szállítási díj megállapítását illetően, írjon e-mail címünkre, és megadjuk a konkrét termék szállítási díját.

A  szállítás kapcsán a vevőmegjegyzés rovatban az átvételre, a szállítás idejére és módjára vonatkozó egyéni igényeket is megjelölhet, ezen igényeket továbbítjuk a futár felé, de teljesítésükért felelősséget nem vállalunk.

Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés leadásánál kiválasztott fizetési- és szállítási módot, a Megrendelővel egyeztetve, a webáruház üzemeltetője módosíthatja.

A szállítási díj 27%-os ÁFA-t tartalmaz.

Csomagolási díjat nem számítunk fel!

Terméket külföldre nem áll módunkban szállítani!

A webáruházban található egyes termékeket a megrendelés, ill a rendelés feldolgozása után a „rendelés összesítő” e-mailben közölt összeg számlára érkezése után kérjük le a megfelelő raktárból, a szállítási határidő ezért kb. 3-14 munkanap is lehet. Amennyiben a termék beszerzése több időt igényel, erről külön tájékoztatást küldünk. A készleten lévő termékek szállítási ideje 1-4 munkanap.

Webáruházunk nem rendelkezik készletnyilvántartó rendszerrel, ezért kosárba helyezhető olyan termék is ami estleg nincs készleten vagy beszerzés alatt áll, vagyis minden olyan terméket amely nincs megjelölve készlethiányként, azt a rendszer engedi kosárba helyezni.

A megrendeléseket a beérkezések sorrendjében teljesítjük.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Rendelésnél célszerű olyan címet megadni, ahol napközben a csomag átvétele megoldható, vagy kérheti a csomag (kivéve, ha a megrendelt terméket csak házhoz tudjuk szállítani), a rendelés leadásánál a fizetési/szállítási mód kiválasztásánál, a PostaPontok listából megadott postapontra  történő szállítását (postahivatalba, COOP üzlet Mol kútra, ill. csomagautomata címre). Ha a házhoz történő kiszállítás időpontjában senki nincs a megadott címen - a futár kétszer kísérli meg a háznál kézbesítést -, a postás értesítést hagy a postaládában, a csomag másnaptól, 5 munkanapig átvehető a postán. A Postapontra kiszállított csomag az érkezéséről kapott értesítést követően 5 munkanapig vehető át.  Kérjük vegye figyelembe a PostaPontokra kérhető csomag súly/méret határokat!!

A Vevő köteles az általa elküldött megrendelésben megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállított termékeket átvenni. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újra küldést kizárólag a csomag ellenértékének, a visszaszállítási és az újbóli kiszállítási díj előre utalása után áll módunkban ismételten elindítani. Amennyiben a csomag átvétele a megrendelő részéről bármilyen okból meghiúsul, abban az esetben a szállítási és visszaszállítási díj kiszámlázásra kerülnek a Megrendelő számlázási címére!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik! Ez azt jelenti, hogy vállakozásunk a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben Fogyasztó nem jelzi megadott időn belül elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Vásárlóval szemben.
Felhívjuk figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagoláson, ill. a terméken esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. A szállítás során keletkezett kárral kapcsolatos reklamációját legkésőbb a kézhezvételtől számított 1 munkanapon belül e-mail címünkre írásban jelezze felénk. Utólagos - jegyzőkönyv nélküli - reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Az átvételt követően ellenőrizze a csomag tartalmát, amennyiben eltérést tapasztal, azt 3 napon belül jelezze felénk e-mail üzenetben.

ÜZEMELTETŐ:

Cégszerű elnevezés: RIANNO Bt 
Cégjegyzékszám: 13-06-047883 
Kibocsátó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság 
Adószám: 21566127-2-13 
Email cím: medencewebaruhaz@gmail.com  
Telefonszám: 06/30-384-9956 (nem ügyfélszolgálat!)
Irányítószám: 2700 
Település: Cegléd 
Utca, házszám: Törteli út 15.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A tárhelyszolgáltató a rendelésekkel, termékekkel kapcsolatban semmilyen információval nem rendelkezik!

Tárhelyszolgáltató: Onlinex Solutions Kft.,
cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.
e-mail:contact(kukac)superwebaruhaz.hu

Mellékletek

1.: Elállási nyilatkozatminta

A szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, vagy azonos tartalommal jelezze felénk írásban.

Címzett:  RIANNO BT

               2700 Cegléd Törteli út 15.


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja*:________________________________________________________________

A fogyasztó(k) neve:___________________________________________________________________________________

A fogyasztó(k) címe:___________________________________________________________________________________

 

Kelt:_____________________________________________

                                                                                                                                     
        ___________________________________________

 A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén) 

*A megfelelő jelölendő

 

2.:  Jegyzőkönyv a vásárlói kifogás rendezéséről

fogyasztó neve:______________________