FIGYELEM!! Szept.02-szept.06-ig szabadság miatt a csomagfeladás és a telefonos ügyfélszolgálatunk szünetel. Megértésüket és türelmüket köszönjük!!

ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, a vásárlásra, illetve a szállításra vonatkozó információkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A webáruházunkban történő megrendelés, és annak teljesítése, távollévők között, elektronikus úton megkötött, termék adásvételére irányuló fogyasztói szerződésnek minősül. A megrendelés, mint szerződés, nem kerül iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A megrendelés gomb megnyomásával Ön véglegesíti rendelését, mely teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után,  és egyben  elfogadja  általános szerződési feltételeinket, és adatkezelési elveinket.

A szerződés nyelve magyar, a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

A szerződés tárgya a webáruházban feltüntetett valamennyi megvásárolható árucikk.

A webáruházban szereplő árak forintban értendőek, valamint bruttó árak, azaz tartalmazzák a törvényben előírt 27% Áfát, nem tartalmazzák viszont a szállítási költséget! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit és árát az árucikkhez tartozó ismertető tartalmazza. A termékoldalakon található leírások tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.  Az oldalainkon található képek többsége a gyártóktól, forgalmazóktól származik és nem minden esetben tökéletesen azonos a forgalomba került termék képével. A képek mintának tekintendők, de törekszünk rá, hogy azok lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. A termékleírások, fotók, színek esetleges pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni, valamint fenntartjuk a hibák, elírások vagy elhagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát.

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az alkalmazott operációs rendszer,  és  böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.  Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelő böngészők:  Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás során következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Elállási jog

A megrendelés leadását követően, lehetősége van a vásárlástól elállni 24 órán belül, de legfeljebb a termék (-ek) kiszállításra történő átadásáig. Ezt az igényét jelezheti felénk  a medencewebaruhaz@gmail.com címre küldött e-mailben. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

A már kiszállításra került megrendeléseket nem tudjuk törölni, azt a Vevő köteles átvenni! A csomag át nem vétele a hatályos jogszabályok szerint nem minősül elállásnak, így a csomag szállítási- és visszaszállítási díja megrendelőt terhelik, azok kiszámlázásra kerülnek, és a Vevő azt köteles megfizetni!

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben a termék átvételét követően kíván elállni a vásárlástól, azt a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet értelmében, indoklás nélkül megteheti az áru átvételét követő 14 napon belül. (Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék). A fogyasztó az 1. számú mellékletben szereplő nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja e jogát.
Az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó, de a megrendelt terméket akkor is köteles átvenni.

Az elállás jogán visszaküldött terméket kizárólag sértetlen állapot esetén, a mellékelt tartozékok, dokumentumok csatolása mellett áll módunkban elfogadni. Sérült, hiányosan, tartozékok nélkül visszaküldött terméket, valamint utánvétes csomagot nem tudunk átvenni!

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kipróbálást meghaladó használat miatt bekövetkező értékcsökkenést, a Vásárló köteles megtéríteni! Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után (már a vevőnél) megsérült, meghibásodott termékekre. A vitás esetek elkerülése érdekében, a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról fénykép, ill. videó felvétel készül!

A megadott határidőn belül közölt elállás esetén a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 nap határidő letelte előtt elküldi a terméket. Az áru visszaszolgáltatását követően a kifizetett valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is - kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott -, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszafizetésre, ill. utalásra kerül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül.

A visszaküldés során felmerülő költségek a vevőt terhelik.

Elállási szándékát az Elállási nyilatkozatminta (1. melléklet ld. lent) kitöltésével, ill. annak megfelelő tartalommal, írásban jelezheti felénk e-mailben vagy ajánlott levélben postai úton.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható mint pl.:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

Szavatosság, jótállás

Termékeinket a gyártók és a forgalmazók által biztosított, a hatályos Fogyasztóvédelmi Törvényben, a Polgári Törvénykönyvben, a 45/2014.(II.26), valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben előírtakkal összhangban lévő szavatossági és jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. Webáruházunkban azon termékekre - melyekre jogszabály szerint nem vonatkozik kötelező 1 év jótállás -, a forgalmazó medencékre, felfújható termékekre, belső fóliákra 6 hónap szavatosságot, elektromos készülékekre 1 év jótállást vállal, takarófóliákra, szolártakarókra, alátétfóliákra a jótállás 1 hónap. A medencék és kellékei nem sorolhatók a tartós fogyasztási cikkek közé, így ezen termékekre 10.000 Ft felett sem vonatkozik kötelező 1éves jótállás! 

Hibás teljesítés esetén, amennyiben a termék meghibásodik, minősége nem megfelelő, úgy a fogyasztó szavatossági, ill. jótállási szabályok alapján, az alábbiaknak megfelelően érvényesítheti igényét. 

Elsősorban kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 Hibás teljesítés

A kötelezett (forgalmazó) hibásan teljesít,  ha a szolgáltatott dolog (ingóság) a fogyasztói szerződés teljesítése időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek, tulajdonságoknak.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Hibás teljesítési vélelem

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Nem érvényesíthető szavatossági és jótállási igény a termék nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen szereléséből, kezeléséből, tárolásából eredő hibák esetén. Rendeltetés ellenes használatnak minősül pl. a termék specifikációjában megadott paramétereket meghaladó mechanikai és elektromos terhelés. Megszűnik a termékre vállalt szavatosság és jótállás, ha a meghibásodás nem megfelelő üzemeltetés, illetéktelen beavatkozás, mechanikus sérülés vagy elemi kár (vihar, árvíz, villámcsapás, tűz, robbanás, túlfeszültség, túláram) miatt következik be.

A szavatosság és jótállás a hibás termék által okozott másodlagos károkra nem terjed ki. 

Fogyasztónak csak olyan természetes személy minősül, aki – szakmai, üzleti tevékenységén, vagy foglalkozásán kívül eső célból jár el.

1. Kellékszavatosság

A Fogyasztó hibás teljesítés esetén a webáruház üzemeltetőjével szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének, - ha a Vásárló igazolja, a termék vásárlásának tényét - a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

2. Termékszavatosság

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti (e határidő elteltével e jogosultságát elveszti) és kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó, ill. forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, ill. forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kijavított-kicserélt termékre, ill. részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval, ill. forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető!

 

3. Jótállás

Webáruház üzemeltetője a forgalmazott termékekre a 45/2014(II.26), valamint a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott módon és feltételekkel, ill. a fentiekben meghatározott jótállást vállal, és a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik a vásárlót.

Szavatossági vagy jótállási igényét melyet a termékhez csatolt számlával kezdeményezhet, kérjük, írásban jelezze felénk e-mailben. A bejelentett vásárlói kifogásról készült jegyzőkönyv másolatát a törvényben meghatározott tartalommal, webáruház üzemeltetője elektronikus úton juttatja el Vásárló részére. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – 3 munkanapon belül értesti a fogyasztót.

A jegyzőkönyvben rögzítendő adatok, ld. 2. sz. melléklet.

A hibás terméket, minden esetben a vásárlásról kiállított számla csatolásával, sima küldeményként küldjék vissza a jegyzőkönyvben megadott posta címre. 

A Bestway magyarországi hivatalos szervizkozpont elérhetőségei: Tel.: 06 80 204 624 e-mail:service@bestwaycorp.hu

 

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM. rendelet szerint nem minősül fogyasztóvédelmi panasznak.

A jótállást a 2014. március 15. napját megelőzően megkötött szerződések vonatkozásában az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-a, illetve a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:171§.- 6:173.§-ai szabályozzák. Jótállásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz még – többek között – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló – és a 2014. április 9-től módosított – 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet is.

Adatvédelem, adatkezelés

A webáruházban az adatkezelést az üzemeltető végzi, adatait kizárólag a rendelés teljesítése és a rendelés feltételeinek bizonyítása érdekében tároljuk. A regisztráció során kizárólag olyan adatokat kérünk, melyek elengedhetetlenek a megrendelések teljesítéséhez (név, telefonszám, szállítási/számlázási cím). A leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a rendelés teljesítésekor a harmadik fél cégünkkel szállítóként (MPL, Sprinter futár) működik együtt. Ekkor azonban a szállító, a cégünk által átadott személyes adatokat, semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Személyes adatait a megrendelés teljesítése, ill. meghiúsulása után 30 naptárinapon belül töröljük rendszerünkből.

Adatait haladéktalanul módosítjuk, töröljük az erre irányuló, e-mail címünkre eljutatott írásbeli kérésére.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Vásárló által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. A cégünk által használt statisztikai eszköz a Google Analytics, mely adatkezelési irányelvei megismerhetőek: itt.

Megrendelése véglegesítésével Ön hozzájárul, hogy adatait, adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően a hatályos 2011. évi CXII. Törvénynek megfelelően kezeljük, ill. tároljuk.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22c) fordulhat.

 COOKIE-K (SÜTIK)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma,  stb. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Üzemeltető elérhetőségei:

RIANNO BT

E-mail: medencewebaruhaz@gmail.com

Tel.: 06/30-384-9956 (emelt díj nem terheli)

Postacím: 2700 Cegléd Törteli út 15.

Kapcsolattartó: Bergendiné Zsuzsa

 

Panaszkezelés

Amennyiben panasza van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot írásban, e-mailben vagy levélben, ha a fogyasztóvédelmi jogok és jogszabályok betartásával bármilyen problémája van, az alábbi szervezetekhez is fordulhat:

-  A fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel.  Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el ügyükben, országos hatáskörrel.  A fogyasztóvédelmi panaszok benyújtása mellett a járási hivatal mindegyikében tanácsok is kérhetők, például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben. (elérhetőségek: katt.ide )katt.ide

-  Békéltető Testületek megyénként a megyei Kereskedelmi és Iparkamarák mellett, (elérhetőségek: katt ide )*

-  Ha bármilyen gondja van a rendelt árucikkel vagy szolgáltatással, panaszát elektronikusan jelentheti be az Uniós békéltető honlapon, az online vitarendezési platformon is. Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.  (elérhetőség: katt. ide )  A honlap használatáról bővebb információ: itt.

- Személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

-  Bíróság.

*Békéltető testülethez intézett bejelentés esetén:  "A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a 2015. évi CXXXVII. törvénnyel módosított, hatályban lévő fogyasztóvédelmi törvény (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki."

Záradék

A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármikor aktualizálja, kiegészítse, egyéb módon módosítsa a jelen szerződési feltételeket és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket, feltételeket szabjon meg a felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan, a mindenkori hatályos törvények, rendeletek értelmében. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek. A felhasználó kötelezettsége, hogy megrendelés leadása előtt áttekintse a felhasználási feltételeinket.

 

A webáruház  fejlécén található  "Vásárlás" és "Szállítás"-ra vonatkozó információk az ÁSZF szerves részét képezik, ezért kérjük azokat is olvassa el!

 

Jelen Általános Szerződési Feltételeket, a hatályos 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni.

A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, ill. az itt nem szabályozott kérdésekben az alábbi törvények rendelkezései az irányadók:

A jogszabályok hatályos szövege rákattintva elérhető:

 

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
  • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
  • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
  • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
  • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2. § (2) bekezdése
  • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet
  • A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

A MedenceStore webáruházban alkalmazott fenti Általános Szerződési Feltételek hatálya 2014. június 14.-től, és kizárólag a hatálybalépését követően kötött szerződésekre vonatkozóan alkalmazandó.

A 2014.06.14.-e előtt kötött fogyasztói szerződések (megrendelések) esetére jelen vásárlói tájékoztatót és az ÁSZF-et tartalmában, a 17/1999. (II. 5.) Korm.rend., valamint a 213/2008. (VIII. 29.) Korm.rendelet   értelmében kell értelmezni.

 

Webáruházunkban, megrendelésének véglegesítésével elfogadja a RIANNO Bt. általános szerződési feltételeit, valamint adatkezelési elveit, és egyben szerződési nyilatkozatot tesz, melynek értelmében Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

ÜZEMELTETŐ

Cégszerű elnevezés: RIANNO Bt
Cégjegyzékszám: 13-06-047883
Kibocsátó cégbíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 21566127-2-13
Email cím: medencewebaruhaz@gmail.com
Telefonszám: 06/30-384-9956
Irányítószám: 2700
Település: Cegléd
Utca, házszám: Törteli út 15.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A tárhelyszolgáltató a rendelésekkel, termékekkel kapcsolatban semmilyen információval nem rendelkezik!

Tárhelyszolgáltató: Onlinex Solutions Kft.,
cím: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A./fszt. 1.
e-mail:contact(kukac)superwebaruhaz.hu

 

Mellékletek

1.: Elállási nyilatkozatminta


A szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, vagy azonos tartalommal jelezze felénk írásban.

 

Címzett:  RIANNO BT

               2700 Cegléd törteli út 15.


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja*:________________________________________________________________

A fogyasztó(k) neve:___________________________________________________________________________________

A fogyasztó(k) címe:___________________________________________________________________________________

 

 

Kelt:_____________________________________________

                                                                                                                                     
        ___________________________________________

 A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén) 

 

*A megfelelő jelölendő

 

2.:  Jegyzőkönyv a vásárlói kifogás rendezéséről

 

fogyasztó neve:_________________________________________________________________

fogyasztó címe:_________________________________________________________________

fogyasztói nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez:___________________________________________________________________

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezése:__________________________________________________________________

vételára:________________________

a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja:______________________________________

a hiba bejelentésének időpontja:__________________________

a hiba leírása: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog:_______________________

 

 

Kelt:_____________________________________________

                                                                                                                                     
                                                                          _________________________________

                                                                                                            aláírás

 

a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka:____________________________________________________________________

 

 

Kelt:_____________________________________________

                                                                                                                                     
                                                                          _________________________________

                                                                                                            aláírás